Rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä

Pitkänen Leni Karoliina, yksityinen elinkeinonharjoittaja, 2759077-6

2. Rekisteriasioista vastaava henkilö

Leni Pitkänen

leni.pitkanen@taikalaw.fi

3. Rekisterin nimi

Yhteystietorekisteri ja asiakasrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus (rekisterin käyttötarkoitus)

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on asiakassuhteiden ja asiakastoimeksiantojen hoitaminen, asiakasviestintä ja laskutus. Yhteystietorekisterin tarkoitus on mahdollisen asiakkuuden luominen. Asiakasrekisterin tarkoitus on asiakastoimeksiantoihin liittyvien toimenpiteiden hoitaminen ja esteellisyyksien selvittäminen.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavia tietoja:

Nimi, yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)

Asiakkaan tunnistamiseen liittyvät tiedot

Asiakkuuteen liittyvät viestit, toimeksiannon yksityiskohdat ja laskutustiedot, perintään liittyvät tiedot

6. Tietolähteet ja oikeusperusta

Tietolähteinä ovat asiakkaan itsensä antamat tiedot. Henkilötietojen käsittely perustuu asiakkaan yhteydenottoon (yhteystietorekisteri) tai asiakkaan kanssa tehtyyn toimeksiantosopimukseen (asiakasrekisteri).

7. Tietojen luovutus ja käyttäminen muuhun tarkoitukseen

Yhteystietorekisterin ja asiakasrekisterin tietoja ei luovuteta eikä käytetä muuhun kuin sopimuksen mukaiseen tarkoitukseen, esim. markkinointiin.

8. Rekisterin tietoturva ja luottamuksellisuus

Rekisterin tietoturva on toteutettu toimialalla yleisesti hyväksyttävällä tavalla ja tiedot tallennetaan tietoturvallisesti. Ainoastaan rekisterinpitäjällä on pääsy rekisterin sisältämiin tietoihin.

9. Tietojen säilyttäminen

Yhteystiedot poistetaan, jos yhteydenotto ei johda asiakassuhteeseen. Asiakasrekisterin tiedot säilytetään kirjanpitolain edellyttämällä tavalla ja laajuudessa.

10. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä, tutustua tietoihinsa, oikaista tietoja, poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi, rajoittaa tietojen käsittelyä, kuitenkin siinä laajuudessa kuin näitä oikeuksia ei rajoiteta muussa laissa (esim. kirjanpitolaki).