November 8, 2023

Tässä käsitellään ostajan selonottovelvollisuutta muun irtaimen tavaran kuin asuntojen kaupassa. Asuntojen ja kiinteistöjen osalta selonottovelvollisuudesta lisää täällä:

Mitä asuntokaupassa täytyy selvittää? Ostajan selonottovelvollisuus asunnon tai kiinteistön kaupassa – Taikalaw Lakipalvelut

Yksityisten välinen kauppa / Kauppalaki

Ostajan selonottovelvollisuudella tarkoitetaan kauppalain mukaan sitä, että ostaja ei saa vedota virheenä seikkaan, josta hänen täytyy olettaa tienneen kauppaa tehtäessä. Yksityisten välisessä kaupassa ostajan on tarkastettava tavara ennen kaupantekoa, mutta tarkastuksen ei tarvitse olla ammattilaisen tekemä.

Siten esimerkiksi käytetyn auton kaupassa ostajan on tehtävä koeajo ja tarkastettava auto päällisin puolin. Ammattilaisen kuten kuntotarkastajan tekemää tutkimusta ei edellytetä, jotta ostaja voisi myöhemmin vedota esineessä olleeseen virheeseen. On kuitenkin huomioitava, että käytetyn tavaran virheen arvioinnissa otetaan huomioon mm. esineen ikä, sen käyttöominaisuudet ja virheeksi väitetyn seikan laatu, eikä ostajalle yllättävä ominaisuus välttämättä ole hinnanalennukseen oikeuttava virhe.

Kuluttajakauppa / Kuluttajansuojalaki

Jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana yksityishenkilö, kauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia, jossa virheen määritelmä ei sisällä nimenomaista ostajan selonottovelvollisuutta. Kuluttajakaupassa tavara on virheellinen, jos se ei sovellu käyttötarkoitukseensa tai se ei esimerkiksi laadultaan vastaa sovittua. Lisäksi kuluttajakaupassa virheolettama on ostajan hyödyksi 12 kuukautta, eli jos tänä aikana tavarassa ilmenee virheeksi katsottava seikka, se on myyjän vastuulla ellei myyjä todista virheen syntyneen ostajan omistusaikana. Tämän jälkeenkin kuluttaja voi vedota virheeseen, mutta todistustaakka virheen syntymishetkestä on hänellä itsellään.

Ostajan kannattaa reklamoida myyjälle kirjallisesti mahdollisimman pian epäillyn virheen ilmenemisen jälkeen.

Tarvitsetko apua lakiasioissa?