Suosittelen hankkimaan koiran vain luotettavalta kasvattajalta, joka kuuluu oman maansa kansalliseen koirajärjestöön ja on sitoutunut noudattamaan sen sääntöjä ja rotuterveysohjelmia. Suomen Kennelliitto edellyttää kasvattajasitoumusta, jolla kasvattaja sitoutuu koiran hyvinvointia tukeviin ehtoihin. Hyvä vaihtoehto on myös asiallinen rescue-järjestö, joka tutkii, rokottaa ja hoitaa välittämänsä koirat, perii niistä asiallisen kulukorvauksen eikä pyri rikastumaan koirabisneksellä, ja joka myös ottaa vastuun jos myöhemmin ilmenee ongelmia.

Kasvattajalta ostettu koira

Lain edessä koira on tavara, ja vaikka irtaimen myyntiä koskevat lait eivät ota kantaa nimenomaisesti koiriin, kasvattajan vastuu on oikeuskäytännössä ja erityisesti Kennelliiton määräyksin muodostunut laajaksi. Kasvattaja vastaa mm. siitä, jos koira sairastuu rodussa esiintyvään perinnölliseen sairauteen, vaikka kasvattaja olisi varoittanut ostajaa tällaisen vian tai sairauden esiintyvyydestä rodussa. Kasvattajan vastuu rajoittuu koiran ostohintaan.

Kasvattaja saattaa olla vastuussa muistakin kuin rodussa esiintyvistä perinnöllisistä sairauksista tai vioista, jos sellainen on ollut koiralla ennen luovutusta ostajalle. Kasvattaja ei vastaa esim. koiran alttiudesta tiettyihin sairauksiin kuten korva- ja ihotulehduksiin tai allergioihin, eikä koiran tapaturma-alttiudesta, käyttäytymisen haasteista tai jalostukseen soveltumattomuudesta (ellei jotain ole nimenomaisesti sovittu kauppaa tehdessä).

Rescue-koira

Rescue-järjestöltä hankittu koira ei välttämättä vaihda omistajaa, vaan ainoastaan hallussapito-oikeus siirtyy kulukorvausta vastaan. Rescue-koiran terveydentilassa voi tulla yllätyksiä, vaikka koira olisi asianmukaisesti tutkittu ja hoidettu ennen luovutusta. Asiallisella rescuejärjestöllä on reilut toimintatavat niitä tilanteita varten, kun koira osoittautuukin sairaaksi.

Muualta hankittu koira

Jos koiran ostaa muualta kuin kasvattajalta, tai muunlaiselta kasvattajalta kuin kansalliseen koirajärjestöön kuuluvalta, tulee selvittää sekä myyjän että koiran ja sen emän taustat huolellisesti, ettei tule tukeneeksi pentutehtailua tai rahantekoon tähtäävää rescuekoiratoimintaa. Myyjä vastaa tässäkin omistusaikanaan syntyneestä virheestä, mikä saattaa käytännössä johtaa kauppahinnan alentamiseen. Koirien kohdalla kauppahinta ei usein ole merkittävä suhteessa siihen, millaiseksi eläinlääkärikulut voivat nousta, ja kauppahinnan ylittävät hoitokulut jäävät pääsääntöisesti joka tapauksessa omistajan maksettavaksi.

Kirjoittaja

Leni on pienyrittäjä juristin päivätyön ohella ja erikoistunut auttamaan arjen lainopillisissa haasteissa.

Tarvitsetko apua lakiasioissa?